ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

datasety

DATASETY


Názov datasetu  
Zoznam dodávateľov množiteľského materiálu CSV
Prehľad prihlásených množiteľských plôch CSV
Prehľad uznaných množiteľských plôch CSV
Ročenka ovocie a vinič CSV
Ročenka jarín  CSV
Ročenka ozimín CSV
 
Rozbory prípravkov na ochranu rastlín  
  Zoznam vyhovujúcich prípravkov na ochranu rastlín v roku 2012 CSV
Zoznam vyhovujúcich prípravkov na  ochranu rastlín v roku 2011 CSV
Registre prevádzkovateľov  
  Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa výrobou produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby CSV
Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa chovom hospodárskych zvierat CSV
Register prevádzkovateľov vyrábajúcich potraviny v ekologickej poľnohospodárskej výrobe CSV
Register prevádzkovateľov zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti v ekologickej poľnohospodárskej výrobe CSV
Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa chovom včiel v ekologickej poľnohospodárskej výrobe CSV
Register prevádzkovateľov prevádzkujúcich sklady a obchodujúcich s produktami z ekologickej poľnohospodárskej výroby CSV
Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa dovozom produktov a potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby CSV
Register prevádzkovateľov vyrábajúcich osivá a obchodujúcich s osivami z ekologickej poľnohospodárskej výroby CSV
Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa výrobou krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby CSV
Register inšpekčných organizácií CSV
Databáza bioosív CSV
 
Zoznam schválených krmivárskych podnikov CSV
 
Listina registrovaných odrôd CSV
Spravodajca odrodového skúšobníctva  
  Spravodajca č. 1 CSV
Spravodajca č. 2 CSV
Spravodajca č. 3 CSV
Spravodajca č. 4 CSV
 
Zoznam vydaných certifikátov CSV
Zoznam vzájomne uznaných výrobkov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008 CSV
 
ÚKSÚP- registračný informačný systém (RIS) CSV
 
 Prípravky na ochranu rastlín
  Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín CSV
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod CSV
 
Register ovocinárskych organizácií CSV
Register ovocných sadov CSV
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov CSV
Produkcia ovocia  
  podľa produkčnej výmery rodiacich stromov CSV
podľa počtu ovocných stromov CSV
Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek CSV
 
Vinohradnícky register  
  Odrodová skladba vinohradov v SR CSV
Odrodová skladba vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti CSV
Odrodová skladba vinohradov v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti CSV
Odrodová skladba vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti CSV
Odrodová skladba vinohradov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti CSV
Odrodová skladba vinohradov vo Východoslovenskej vinohradníckej  oblasti CSV
Odrodová skladba vinohradov vo vinohradníckej oblasti Tokaj CSV
 
Zoznam faktúr  
2011
 

Bratislava CSV
Zvolen CSV
Košice CSV
2012


Bratislava CSV
Zvolen CSV
Košice CSV
2013


Bratislava
Zvolen
Košice
 
Zoznam objednávok  
2011


Bratislava CSV
Zvolen CSV
Košice CSV
2012


Bratislava CSV
Zvolen CSV
Košice CSV
2013


Bratislava
Zvolen
Košice