ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

orgschema

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra ústavu sa člení na odbory v Bratislave a regionálne odbory vo Zvolene a v Košiciach. Skúšobnú a pokusnícku činnos ústav vykonáva na 14 skúšobných staniciach. Skúšobné stanice sú rozmiestnené v rôznych pôdnoekologických stanovištiach Slovenska. Fytokontrola rastlinného materiálu pri dovoze a vývoze je zabezpečovaná na 3 hraničných inšpekčných staniciach.

Regionálne odbory vo Zvolene a Košiciach zabezpečujú komplexný výkon kontrolno-skúšobnej činnosti v rámci určeného územného regiónu. Organizačne riadia činnos plošných inšpekčných pracovísk a skúšobných staníc v regióne.