ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

pravne_predpisy

Právne predpisy pre činnosť ÚKSÚP, Bratislava

Číslo (typ) predpisu: Celý názov predpisu
131/2014 Z. z Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
22/2014 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
477/2013 Z. z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane raslín
394/2013 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane raslín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
117/2013 Z.z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
219/2012 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
488/2011 Z. z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín
486/2011 Z. z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii
485/2011 Z. z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
436/2011 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
123/2011 Z. z. Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
489/2010 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
155/2010 Z. z. Nariadenie vlády  SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh.
565/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
395/2009 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení neskorších predpisov
380/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
350/2009 Z. z. Vyhláška MP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
339/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory na trvalé ukončenie výsadby vinohradov
313/2009 Z. z. Zákon  o vinohradníctve a vinárstve
310/2009 Z. z. Vyhláška MP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch
223/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 223/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z.
202/2009 Z. z. Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín
189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.189/2009 Z.z. z 29.apríla 2009
50/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
45/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32/2009 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
15/2009 Z. z. Vyhláška MP SR , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc
639/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
470/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
467/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej  správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
464/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády SR č. 190/2008 Z. z.
344/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
341/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov
340/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
202/2008 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z.z.
199/2008 Z. z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
190/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach
160/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR o podmienkach výberu žiadosti o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
578/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
493/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády SR č. 245/2006 Z. z..
491/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády SR č. 315/2007 Z. z.
490/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov
430/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
365/2007 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín.
364/2007 Z.z. Vyhláška MP SR o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín.
315/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii pestovaných rastlín.
295/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
279/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
278/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh.
244/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
119/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR , ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
113/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR , ktorým sa mení  nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
88/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
69/2007 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
58/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
57/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
56/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
55/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
54/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
53/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
52/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
51/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín na trh
50/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára o registrácii odrôd pestovaných rastlín
49/2007 Z.z. Nariadenie vlády SRzo 17. januára, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča
48/2007 Z.z. Nariadenie vlády SR zo 17. januára 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
184/2006 Z.z. Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
438/2006 Z. z. Nariadenie vlády SR o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
439/2006 Z. z. Nariadenie vlády SR o kŕmnych surovinách
440/2006 Z. z. Nariadenie vlády SR o kŕmnych zmesiach
597/2006 Z.z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
694/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
245/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR z 19. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
577/2005 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rozikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.
531/2005 Z.z. Nariadenie vlády SR z 23. novembra, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
338/2005 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a odbere pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín.
271/2005 Z.z. Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
245/2005 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív.
229/2005 Z.z. Oznámenie MP SR o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MP SR zo 7.10.1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov.
225/2005 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
199/2005 Z.z. Nariadenie vlády SR o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
193/2005 Z.z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti.
177/2005 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z.z. o chránených zónach.
31/2005 Z.z. Oznámenie MP SR o vydaní výnosu zo 17.01.2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR z 21.01.2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z 21.07.2004 č. 1968/2004-100.
309/2004 Z.z. Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácií poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok.
290/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok.
281/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu.
280/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu.
99/2004 Z.z. Vyhláška MP SR o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
92/2004 Z.z. Oznámenie MP SR o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR zo 7.10.1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu MP SR z 31.01.2002.
74/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín.
73/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej
70/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.
69/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
68/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov.
67/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového.
66/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka.
65/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.
64/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR o chránených zónach.
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
136/2000 Z.z. Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách, v znení zákona č. 555/2004 Z.z.