ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_poda

Odbor pôdy a výživy rastlín


Register:
  • Zoznam vzájomne uznaných výrobkov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008   (PDF) (aktualizované 12.8.2014)   - NOVÉ
  • Zoznam vydaných certifikátov od 1.1.2005 do 28.7.2014   (PDF)  (aktualizované 12.8.2014)    - NOVÉ

Žiadosti a tlačivá:

  • Žiadosť o certifikáciu hnojiva   (DOC)  (PDF)  (aktualizované 04.03.2014)
  • Zoznam dokumentov na certifikačné konanie   (PDF)  (aktualizované 21.04.2011)
  • Požiadavky ÚKSÚP-u na obsah textovej časti etikiet   (PDF)  (aktualizované 12.05.2008)
  • Žiadosť o vydanie povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín   (DOC)  (uverejnené 11.03.2013)
   • Zoznam dokumentov potrebných na vydanie povolenia  (PDF)  (uverejnené 21.04.2011) 

Tlačivá na vedenie evidencie o hnojení pôdy a spotrebe hnojív:
  • Záznam o odbere pôdnych vzoriek   (DOC), (PDF)
  • Záznam o vzorke a výsledkoch ASP   (DOC), (PDF)
  • Evidencia o použití priemyselných hnojív, hospodárskych hnojív a pomocných látok na lesných pozemkoch   (DOC), (PDF)
  • Evidencia o hnojení pozemku   (DOC), (PDF)
   • Návod na vedenie evidencie č.8 o hnojivách   (PDF)
  • Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku (uverejnené 23.10.2012)
   • Subjekty hospodáriace v katastroch krajov a okresov: v Bratislavskom kraji,všetky okresy, v Trnavskom kraji všetky okresy, v Trenčianskom kraji okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, Trenčín, v Nitrianskom kraji všetky okresy   (DOC),  (RTF), (PDF)
   • Subjekty hospodáriace v katastroch krajov a okresov: v Trenčianskom kraji okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, v Banskobystrickom kraji všetky okresy, v Žilinskom kraji všetky okresy   (DOC),  (RTF), (PDF)
   • Subjekty hospodáriace v katastroch krajov a okresov: v Prešovskom kraji všetky okresy, v Košickom kraji všetky okresy   (DOC),  (RTF), (PDF)
  • Spôsob spracovania bilančného porovnania živín na poľnohospodárskom pozemku   (DOC), (PDF)
   • Určenie vstupu živín v organických, organicko-minerálnych hnojivách vlastnej výroby, hospodárskych hnojivách a upravených čistiarenských kaloch   (PDF)
  • Výsledná bilancia živín za celú obhospodarovanú výmeru poľnohospodárskej pôdy   (DOC), (PDF)

Legislatíva oddelenia certifikácie hnojív:
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 223/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku   (PDF)  (uverejnené 14.09.2012)
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice   (PDF)  (uverejnené 17.06.2011)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002 (nariadenie o živočíšnych produktoch)   (PDF)  (uverejnené 17.06.2011)
  • Nariadenie komisie (ES) č. 1020/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I, III, IV a V technickému pokroku   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)
  • Nariadenie komisie (ES) č. 1107/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)
  • Nariadenie komisie (ES) č.162/2007, ktorým sa mení a doplňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.2003/2003 o hnojivách s cieľom prispôsobiť jeho prílohy I a IV technickému pokroku   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)
  • Nariadenie komisie (ES) č. 2076/2004 upravujúce po prvýkrát prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách (EDDHSA a trojitý superfosfát)   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)
  • Nariadenie (ES) č. 2003/2003 Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 2003 týkajúce sa hnojív   (PDF)  (uverejnené 5.12.2007)
  • Systém uvádzania hnojív do obehu v SR po vstupe do EÚ   (DOC)   (PDF)  (aktualizované 16.06.2008)
  • Zákon č. 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách   (PDF)
  • Vyhláška č. 245/2005   (PDF)
  • Vyhláška č. 577/2005   (PDF)
  • Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách   (PDF)
  • Zákon č. 111/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   (PDF)  (uverejnené 07.04.2010)

Legislatíva oddelenia agrochémie a výživy rastlín:
  • Vyhláška MPRV SR č. 462/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činnostívo vyhlásených zraniteľných oblastiach   (PDF)
  • Zákon č. 202/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z.z.   (PDF)
  • Zákon č.555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.136/2000 Z.z. o hnojivách   (PDF)
  • Zákon č.136/2000 Z.z. o hnojivách   (PDF)
  • Vyhláška MP SR č. 199/2008 zo 14. mája 2008, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach   (PDF)
  • Vyhláška č.338/2005 zákona o hnojivách   (PDF)
  • Smernica pre poľnohospodárske subjekty zaradené do plánu ASP   (PDF)

Informácie oddelenia certifikácie hnojív:
  • METODICKÉ POKYNY
   • Metodický pokyn č. 1/2011 - Agrochemické skúšanie pôd (ASP), Odber pôdnych vzoriek a zabezpečenie výkonu ASP   (PDF)
   • Metodický pokyn č. 1/2006 - Odber vzoriek   (PDF)
   • Metodický pokyn č. 2/2006 - Zabezpečenie trvalého dodržiavania kvality hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok   (PDF)
  • Zmena požiadaviek certifikácie

Informácie oddelenia agrochémie a výživy rastlín:

  • METODICKÉ  POKYNY
   • Metodické pokyny pre odber pôdnych vzoriek   (DOC) (PDF)
  • Dotazník spotreby hnojív   (DOC(uverejnené 16.12.2010)
  • Princípy chemických rozborov poľnohospodárskych pôd   (DOC) (PDF)
  • Kritériá hodnotenia výsledkov chemických rozborov   (DOC) (PDF)
  • Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov   (DOC) (PDF)
  • Tabuľka čerpania živín úrodou hlavného a vedľajšieho produktu   (DOC) (PDF)
  • Spôsob spracúvania bilančného porovnania pôdnej organickej hmoty na poľnohospodárskom pozemku   (DOC) (PDF)
  • Koeficient tvorby humusu z jednotlivých druhov organických hnojív   (DOC) (PDF)
  • Korekčný faktor vplyvu plodín osevného postupu na výpočet salda humusu   (DOC) (PDF)
  • Deficit čistých živín NPK na hnojenej pôde   (DOC) (PDF)

  • Priemerná spotreba priemyselných hnojív na Slovensku   (DOC) (PDF)
  • Výsledky agrochemického skúšania pôd na Slovensku v rokoch 2006-2011   (PDF)  (uverejnené 10.10.2013)   - NOVÉ
  • Výsledky agrochemického skúšania pôd na Slovensku v rokoch 2000-2005   (PDF)  (uverejnené 11.02.2009)