ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_krmiva

Odbor krmív a výživy zvierat

Tel: 02/59 880 259, krmiva@uksup.sk

Register:

Tel: 02/59 880 222, crkp@uksup.sk
  • Zoznam schválených krmivárskych podnikov podľa  nariadenia (ES) č. 183/2005 čl. 10 LIST OF APPROVED FEED BUSINESS OPERATORS     (XLS)  (aktualizované 05.11.2014)   - NOVÉ
  • Zoznam registrovaných krmivárskych podnikov, prvovýrobcov, výrobcov kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, dopravcov, sušiarní krmív, skladovateľov krmív a predajní krmív   (XLS)  (aktualizované 05.11.2014)   - NOVÉ
  • Zoznam vyčiarknutých krmivárskych podnikov z registra podľa § 4 zákona č. 271/2005 Z.z.    (XLS)   (aktualizované 05.11.2014)   - NOVÉ

Žiadosti a tlačivá:

Tel: 02/ 59 880 222, crkp@uksup.sk
  • Postup vybavovania schválenia / registrácie krmivárskeho podniku             
   METODICKÝ  POKYN  č. 2/2012 REG/krmivá  (DOC)     (uverejnené 15.11.2012)
   • Príloha č. 1: Žiadosť o zápis do registra krmivárskych podnikov  PRVOVÝROBCA alebo PRVOVÝROBCA  S  PRIDRUŽENOU  ČINNOSŤOU  (DOC) (uverejnené 31.05.2012)
   • Príloha č. 2: Žiadosť o zápis do registra krmivárskych podnikov  SCHVÁLENIE / REGISTROVANIE krmivárskeho podniku  (DOC) (uverejnené 31.05.2012)
   • Príloha č. 3: Žiadosť o zápis do registra krmivárskych podnikov  Obchodná prevádzka  (DOC)
   • Príloha č. 4: Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby  (DOC)
   • Príloha č. 5: Žiadosť o vykonanie zmeny v registri krmivárskych podnikov  (DOC)
   • Príloha č. 6: Štruktúra dokumentácie vypracovanej na základe zásad HACCP  (DOC)
   • Príloha č. 7: Príloha I nariadenia (ES) č. 183/2005 - úplné znenie  (DOC)
   • Príloha č. 8: Príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005 - úplné znenie  (DOC)
   • Príloha č. 9: Príloha III nariadenia (ES) č. 183/2005 - úplné znenie  (DOC)

Legislatíva:

Tel: 02/ 59 880 265, krmiva@uksup.sk
  • Legislatívne predpisy na úseku krmív a výživy zvierat   (DOC) (PDF)   (aktualizované k 1.10.2014)   - NOVÉ
  • Doplnkové látky  zakázané vo výžive zvierat   (PDF) (aktualizované 17.07.2014)
  • Príprava a prezentácia žiadostí o povolenie doplnkových látok   (DOC) (PDF)   (aktualizované 06.08.2010) 
  • Výklad nariadenia (ES) 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní   (PPS) (aktualizované 25.05.2011)
   • Požiadavky na označovanie krmív podľa nariadenia (ES) 767/2009   (PDF)   (aktualizované 25.06.2010)
  • Výklad nariadenia (ES) č.1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat  (PPS) (uverejnené 25.05.2011)
  • Nariadenie vlády SR č. 438 /2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách  - konsolidované k 27.12.2013   (PDF) 
  • Nariadenie vlády SR č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely – konsolidované k 27.1.2014   (PDF) (uverejnené 13.01.2014)
  • Otázky a odpovede v súvislosti s implementáciou nariadenia (ES) č. 183/2005 o hygiene krmív   (PDF)
  • Pokyny pre prvovýrobcov krmív ohľadne predaja surového kravského mlieka na kŕmne účely   (DOC) (PDF)   (aktualizované 26.08.2013)

                Skúšanie a hodnotenie krmív:
  • Zoznam metód na skúšanie a hodnotenie krmív  (PDF)   (uverejnené 10.05.2010)
  • Metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív  (PDF)   (uverejnené 08.06.2010)
  • Metodika na preverenie presnosti miešacieho zariadenia     (PDF)   (uverejnené 25.10.2013)
  • Operatívny spôsob preverenia homogenity kŕmnych zmesí  (PDF)   (uverejnené 25.10.2013)
  • Metodika na overovanie krížovej kontaminácie pri výrobe kŕmnych zmesí  (PDF)   (uverejnené 25.10.2013)

                SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX, HACCP
  • SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX   (PDF) (uverejnené 18.06.2010)
   • Pri preprave krmív   (PDF) (uverejnené 18.06.2010)
   • Pre skladovanie (skladovací poriadok)   (PDF) (uverejnené 01.07.2010)
  • Kódex slovenských výrobcov krmív   (PDF) (uverejnené 27.01.2006)
  • Príručka slovenských výrobcov krmív   (PDF) (uverejnené 10.01.2011)

Informácie:

                DOVOZ KRMÍV:  Tel: 055/ 790 12 35
  • Úradná kontrola krmív z dovozu podľa nariadenia (ES) 669/2009
   • Hraničné inšpekčné stanice (HIS)  (TU) (aktualizované 01.01.2011)
   • Zoznam krmív z dovozu podliehajúcich kontrole  (DOC) (aktualizované 13.09.2013)
   • Jednotný vstupný doklad (JVD)  (PDF) (uverejnené 17.01.2011)
   • Dokument o kontrole dovážaných krmív  (PDF) (uverejnené 10.03.2010)
  • Ohlasovacia povinnosť krmivárskych podnikov pre cezhraničnom obchodovaní s krmivami podľa nariadenia vlády SR č. 380/2009 - metodický pokyn (PDF) (aktualizované 07.04.2010)
   • príloha č. 2  (TU)
   • príloha č. 3  (TU)
   • príloha č. 4  (TU)
  • Výška paušálnej hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol  (TU) (aktualizované 03.03.2014)

                REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI  
Tel: 02/ 59 880 260,  krmiva@uksup.sk
  • Reklamácie: (aktualizované 25.05.2011)
   • Zásady prijímania a vybavovania sťažností odborom krmív a výživy zvierat  (DOC) (uverejnené 25.05.2011)
   • Postup pri reklamácii alebo podozrení na nevyhovujúcu kvalitu dodaného krmiva  (PDF) (uverejnené 04.11.2010)
   • Vzorový reklamačný postup   (PDF)
   • Záznam o odbere vzorky krmiva a schéma pečatenia a označenia vzorky  (DOC), (PDF)
               
                SYSTÉM KONTROLY KRMÍV  
Tel: 037/ 65 230 86,  krmiva@uksup.sk
  • Národný plán úradnej kontroly SR na obdobie rokov 2012 - 2014   (PDF) (uverejnené 17.07.2012)
  • Systém odhadu rizika za účelom stanovenia frekvencie úradných kontrol v oblasti krmív   (PDF) (uverejnené 29.03.2010)
      
                Kontrolná činnosť:  Tel: 037/ 65 230 86,  krmiva@uksup.sk
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za rok 2011   (PDF) (uverejnené 28.03.2012)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za rok 2012   (PDF) (uverejnené 16.04.2013)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za rok 2013   (PDF) (uverejnené 11.04.2014)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za I. štvrťrok 2014   (DOC) (uverejnené 11.04.2014)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za II. štvrťrok 2014   (DOC) (uverejnené 17.07.2014)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za III. štvrťrok 2014   (DOC) (uverejnené 29.10.2014)
  • Správa o výsledkoch kontroly krmív za IV. štvrťrok 2014   (DOC) (uverejnené 6.2.2015)     - NOVÉ