ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_diagnostika

Odbor diagnostiky


Všeobecné informácie o odbore:
  • Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky   (PDF)   (aktualizované 29.03.2010)
  • Oddelenie molekulárnej biológie   (PDF)
  • Organizačná štruktúra a kontakty:
   • organizačná štruktúra odboru   (PDF)
   • adresy organizačných útvarov odboru   (PDF)   (aktualizované 12.04.2010)

Správy detekčných prieskumov na výskyt spály jadrovín a háďatka zemiakového:
  • Detekčný prieskum na výskyt spály jadrovín v Slovenskej republike za rok 2009  (PDF)   (uverejnené 26.02.2010)
  • Detekčný prieskum na výskyt spály jadrovín v Slovenskej republike za rok 2008  (PDF)   (uverejnené 15.05.2009)
  • Detekčný prieskum na výskyt spály jadrovín v Slovenskej republike za rok 2007  (PDF)   (uverejnené 25.02.2008)
   • Príloha   (XLS) - Tabuľky a grafy súvisiace s monitoringom spály jadrovín
  • Detekčný prieskum na výskyt spály jadrovín v Slovenskej republike za rok 2006  (PDF)   (uverejnené 28.02.2007)
   • Príloha   (XLS) - Tabuľky a grafy súvisiace s monitoringom spály jadrovín
  • Detekčný prieskum na výskyt háďatka zemiakového v Slovenskej republike za rok 2008   (PDF)   (uverejnené 15.05.2009)
  • Detekčný prieskum na výskyt háďatka zemiakového v Slovenskej republike za rok 2007   (PDF)   (uverejnené 22.07.2008)
  • Detekčný prieskum na výskyt háďatka zemiakového v Slovenskej republike za rok 2006   (PDF)
  • Prieskum na výskyt háďatka zemiakového na území Slovenskej republiky v rokoch 2002-2005   (PDF)

Krátke informácie pre pestovateľov:
  • vírusy a viroidy
   • Bežné vírusy zemiakov - Potato viruses X, Y, M, A, S   (PDF)   (uverejnené 04.12.2009)
   • Šarka sliviek - Plum pox virus   (PDF)
   • Viroid vretenovitosti hľúz zemiaka - Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd)   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Vírus čiarkovitej mozaiky - Wheat streak mosaic virus (WSMV)   (PDF)   (uverejnené 13.05.2013)
   • Vírus mozaiky uhorky - Cucumber mosaic virus (CMV)   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín - Prunus necrotic riginspot virus  a Vírus zakrpatenosti sliviek - Prune dwarf virus (PDF)
   • Vírusové zakrpatenosti obilnín – Wheat  dwarf virus (WDV) a Barley yellow dwarf virus (BYDV)   (PDF)   (uverejnené 26.01.2015)   - NOVÉ
   • Zvinutka zemiakov - Potato leaf roll virus (PLRV)   (PDF)   (uverejnené 04.12.2009)
  • fytoplazmy
   • Fytoplazma chradnutia hrušiek - Pear decline phytoplasma   (PDF)   (uverejnené 05.02.2009)
   • Proliferácia jablone - Apple proliferation phytoplasma   (PDF)
  • baktérie
   • Bakteriálna škvrnitosť kôstkovín - Xanthomonas arboricola pv. pruni   (PDF)   (uverejnené 09.10.2009)
   • Baktériová nekróza aktinídie - Pseudomonas syringae pv. actinidiae   (PDF)   (uverejnené 28.03.2013) 
   • Baktériová škvrnitosť jahôd - Xanthomonas fragariae   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Baktériová škvrnitosť rajčiaka - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Baktériové vädnutie lucerny - Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Baktériové vädnutie rajčiaka - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis   (PDF)   (uverejnené 02.11.2009)
   • Hnedá hniloba zemiaka - Ralstonia solanacearum   (PDF)   (uverejnené 26.01.2009)
   • Krúžkovitosť zemiaka - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus   (PDF)   (uverejnené 26.01.2009)
   • Spála jadrovín - Erwinia amylovora   (PDF)   (aktualizované 19.05.2009)   
    • Spála jadrovín - okrasné a ovocné druhy   (PDF)   (uverejnené 11.08.2009)
    • Spála jadrovín - príznaky   (PDF)   (uverejnené 06.03.2009)
    • Spála jadrovín - porovnanie príznakov s inými škodlivými činiteľmi   (PDF)   (aktualizované 19.05.2009)
  • huby
   • Askochytóza chryzantém - Didymella ligulicola   (PDF)   (uverejnené 30.01.2009)
   • Biela hrdza chryzantém - Puccinia horiana   (PDF)
   • Červená hniloba koreňa jahody - Phytophthora fragariae   (PDF)   (uverejnené 30.01.2009)
   • Hnedospórka - Melampsora medusae   (PDF)
   • Karanténne sypavky borovíc - Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella pini    (PDF)
   • Mazľavá sneť - Tilletia indica   (PDF)   (aktualizované 04.09.2009)
   • Moniliová hniloba - Monilinia fructicola   (PDF)   (uverejnené 14.12.2007)
   • Náhle odumieranie dubov - Phytophthora ramorum   (PDF)   (uverejnené 14.12.2007)
   • Pleseň na drevinách - Phytophthora kernoviae   (PDF)   (uverejnené 04.08.2009)
   • Rakovina kôry gaštana - Cryphonectria parasitica   (PDF)
   • Rakovinovec zemiakový - Synchytrium endobioticum   (PDF)   (uverejnené 29.03.2010)
   • Tracheomykózne odumieranie jaseňov - Chalara fraxinea   (PDF)   (uverejnené 16.07.2012)
   • Živicová rakovina borovice - Gibberella circinata   (PDF)   (uverejnené 04.08.2009)
  • nematódy
   • Háďatko borovicové - Bursaphelenchus xylophilus   (PDF)   (uverejnené 25.05.2009)
   • Háďatko deštrukčné - Ditylenchus destructor   (PDF)
   • Háďatká zemiakové - Globodera rostochiensis a Globodera pallida   (PDF)   (uverejnené 06.08.2009)
   • Háďatká citrónovníkov a banánovníkov - Radopholus similis a Radopholus citrophilus   (PDF)
  • mäkkýše
   • sladkovodné ulitníky - Pomacea spp.   (PDF)   (uverejnené 07.12.2012)
  • hmyz
   • Drozofila - Drosophila spp.   (PDF)   (uverejnené 20.12.2012)
   • Fúzač čínsky - Anoplophora chinensis   (PDF)   (uverejnené 18.06.2009)
   • Hrčiarka gaštanová – Dryocosmus kuriphilus   (PDF)   (uverejnené 01.06.2012)
   • Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera   (PDF)   (uverejnené 07.01.2008)
   • Mínerky – Liriomyza spp.   (PDF)   (uverejnené 24.04.2012)
   • Skočky – Epitrix spp.   (PDF)   (uverejnené 19.02.2013)