ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_reg_pesticidov

Odbor registrácie pesticídov


Aktuálne informácie:

Žiadosti a tlačivá:
  • Prípravky na ochranu rastlín
   • Oznámenie plánovaného vykonania skúšok podľa § 21 ods. 3 zákona   (DOC)
   • Žiadosť o skúšanie biologickej účinnosti prípravku na ochranu rastlín   (DOC)
   • Žiadosť o povolenie používania pípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja   (DOC)
   • Žiadosť o udelenie certifikátu o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe / recertifikáciu   (RTF) (aktualizácia 01.02.2012) 
   • Žiadosť o rozšírenie certifikátu o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe na ďalšiu skupinu plodín a skupinu prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivých účinkov na plodiny / o novú zodpovednú osobu   (RTF)  (aktualizácia 01.02.2012)
   • Žiadosť o autorizáciu   (DOC)
   • Žiadosť o povolenie paralelného obchodu prípravku na ochranu rastlín   (DOC)
  • Pomocné prípravky
   • Oznámenie plánovaného vykonania skúšok podľa § 13 ods. 4 zákona č. 387/2013  Z. z.   (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)
   • Žiadosť o skúšanie biologickej účinnosti   (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)
   • Žiadosť o povolenie používania pomocných pípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja   (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)
   • Žiadosť o autorizáciu   (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)
   • Žiadosť o povolenie paralelného obchodu    (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)
   • Súhrnné údaje o pomocných prípravkoch uvedených na trh za rok   (DOC)   (aktualizácia 06.03.2014)

Register:

Informácie:
  • METODICKÉ  POKYNY
   • Metodický pokyn č. 2/2014 o predkladaní počtu pokusov biologickej účinnosti pre žiadateľa o autorizáciu, rozšírenie autorizácie, zmenu a doplnenie autorizácie alebo prehodnotenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín  (PDF)   (uverejnené 06.10.2014) 
   • Metodický pokyn č. 1/2012 pre žiadateľa o certifikát o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe  (PDF)   (uverejnené 16.05.2012)
   • Vzájomné uznávanie podľa nariadenia č. 1107/2009 – usmernenie  (PDF)   (uverejnené 10.07.2012) 
   • Požiadavky na podklady pre hodnotenie účinnosti pri reregistrácii prípravkov obsahujúcich účinné látky zaradené do Annexu I  (aktualizácia 22.04.2008) 
   • Predkladanie biodossieru pre novoregistrované prípravky na ochranu rastlín (PDF)  (aktualizácia 25.01.2008)
   • Pokyny pre získavanie, spracovanie a predkladanie údajov o biologickej účinnosti prípravku na ochranu rastlín  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
    • Príloha 1: Požiadavky na počty pokusov potrebných k hodnoteniu äúčinnosti a bezpečnosti prípravkov na ochranu rastlín v cieľových plodinách  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
    • Príloha 2: Etiketa prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
    • Príloha 3: Rozšírenie rozsahu povolenia prípravkov na ochranu rastlín pre minoritné použitie (EXTRAPOLÁCIA)  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
    • Príloha 4: Experimentálne použitie prípravkov  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
    • Vzor (štruktúra) biodossieru  (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 27.08.2008)
   • Etiketa prípravkov na ochranu rastlín v zmysle požiadaviek nariadenia 547/2011 a nariadenia 1272/2008 (CLP)    (uverejnené 20.02.2015)    - NOVÉ
    • Šablóna etikety pre profesionálnych používateľov   (DOC)
    • Šablóna etikety pre neprofesionálnych použivateľov   (DOC)
   • Informácia o spôsobe platby  (PDF)   (uverejnené 07.08.2013) 
   • Formulár pre zasielanie informácií o aktualizovaných a nových dokumentoch pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín    (aktualizácia 19.06.2014) 
   • Užitočné stránky