ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_ochr_rast

Odbor ochrany rastlín

Organizačná štruktúra a kontakty:
  • Organizačná štruktúra odboru   (PDF)
  • Adresy organizačných útvarov Odboru ochrany rastlín (PDF)   (aktualizácia 3.3.2015)   - NOVÉ
  • Hraničné inšpekčné stanice - kontakty   (PDF)   (aktualizácia 15.1.2015)

Tlačivá:
  • Metodika    (JPG)
  • Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podľa plodín a škodlivých  organizmov za hospodársky rok 2011/2012 - verzia na tlač    (XLS)
  • Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podľa plodín a škodlivých  organizmov za hospodársky rok 2011/2012 - elektronická verzia na zasielanie e-mailom   (XLS)

Legislatíva:

Registrácia:
  • Tlačivá na stiahnutie:   (aktualizované 06.10.2014)
   • Žiadosť o registráciu - výrobca, dovozca
   • Žiadosť o zmenu registrácie   (DOC)
   • Potvrdenie o existencii karanténneho skladu   (DOC)
   • Žiadosť o udelenie oprávnenia   (DOC)
   • Žiadosť o zmenu v oprávnení   (DOC) 

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín a výkony v ochrane rastlín
  • rok 2013
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2013 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 06.10.2014)
  • rok 2012
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2012 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 26.09.2013)
  • rok 2011
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2011 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 23.04.2012) 
  • rok 2010
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2010 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 07.04.2011)
  • rok 2009
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2009 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)  
  • rok 2008 
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2008 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 02.07.2009)
  • rok 2007
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2007 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 11.04.2008)
  • rok 2006
   • Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2006 podľa členenia FAO   (PDF)   (XLS)   (uverejnené 28.1.2008)

Informácie k integrovanej produkcii v rámci PRV 2007-2013:
  • Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny v rámci PRV 2007-2013 pre rok 2013    (PDF)   (uverejnené 10.07.2013) 
   • Prvý doplnok k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny v rámci PRV 2007-2013 pre rok 2013    (PDF)   (uverejnené 10.07.2013) 
  • Zoznam akreditovaných laboratórií pre žiadateľov o integrovanú produkciu v ovocinárstve a zeleninárstve   (PDF)   (uverejnené 04.11.2010)


Informácie:
  • Tlačová správa - Sladkovodný slimák - Pomacea spp. (anglicky „Apple snail“) predstavuje vážne riziko pre mokrade v južnej Európe   (PDF)   (uverejnené 05.05.2014)
  • Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny    (DOC)     (aktualizované 29.1.2014)
  • Výsledky kontrol odboru ochrany rastlín za rok 2008   (PDF)   (uverejnené 04.02.2009)
  • Okruh osôb, ktoré musia byť držiteľmi Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh alebo Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov   (PDF)   (uverejnené 16.12.2010) 
  • Zoznam akreditovaných laboratórií pre žiadateľov o integrovanú produkciu v ovocinárstve a zeleninárstve   (PDF)   (uverejnené 03.11.2010) 
  • Poverené organizácie na vykonávanie odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov   (PDF)   (uverejnené 07.02.2011)
  • Vyhláška MP SR č. 88/2009 o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii   (PDF)   (uverejnené 15.4.2009)
  • Vyhláška MP SR č. 183/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby, o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkoch a o hláseniach  (PDF)   (uverejnené 21.01.2010)
   + Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov  (PDF)   (uverejnené 21.01.2010)
  • VYHLÁSENÉ  OPATRENIA:
   • Opatrenie na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) na územie Slovenskej republiky a jej šírenia na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 26.9.2014)
   • Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania pôvodcu náhleho odumierania dubov (Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov.) na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 26.9.2014)
   • Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus) na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 29.11.2013)
   • Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea (Perry) na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 27.02.2013)
   • Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto   (PDF)   (uverejnené 27.02.2013) 
   • Opatrenie na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu Anoplophora chinensis na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 23.07.2014)
   • Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrimita a Epitrix tuberis na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 22.01.2015)   - NOVÉ
   • Opatrenia na zabránenie zavlečenia a rozširovania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 30.03.2012) 
    • Vyhlásenie vymedzených zón proti rozširovaniu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) na Slovensku   (PDF)   (uverejnené 07.12.2012)
    • Vyhlásenie vymedzených zón proti rozširovaniu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) na Slovensku – doplnok zoznamu obcí   (PDF)   (uverejnené 07.12.2012)
   • Opatrenia na zabránenie zavlečenia a rozširovania Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 30.03.2012)
   • Opatrenie vyhlásené na predchádzanie výskytu a rozširovania baktérie Spály jadrovín (Erwinia amylovora) na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 02.04.2009)
   • Opatrenie proti zavlečeniu a rozširovaniu karanténnych škodlivých organizmov pre zemiaky   (PDF)   (uverejnené 12.02.2009)
    • Príloha č. 1 k opatreniu   (DOC)   (uverejnené 12.02.2009)
    • Príloha č. 2 k opatreniu   (DOC)   (uverejnené 12.02.2009)
   • Opatrenie na ochranu proti zavlečeniu a na obmedzenie rozširovania huby Gibberella circinata na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 14.1.2008)
   • Opatrenie na prevenciu zavlečenia a rozširovania viroidu vretenovitosti zemiakov na území Slovenskej republiky   (PDF)   (uverejnené 13.12.2007)
   • Opatrenie proti rozširovaniu karanténnej nákazy Spála jadrovín (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku kočovaniu včelstiev   (PDF)   (uverejnené vo Vestníku MP SR ročník XXXIX. čiastka 10 zo 7. júna 2007)
   • Opatrenie proti šíreniu pôvodcu hnedej hniloby zemiaka Pseudomonas solanacerum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu   (PDF)   (uverejnené 30.3.2007)
   • Opatrenie na obmedzenie rozširovania Thrips Palmi Karny na území Slovenskej repubiky   (PDF)
   • Opatrenie na obmedzenie rozširovania vírusu mozaiky pepina na území Slovenskej republiky   (PDF)

Vnútorná inšpekcia:
  • Žiadosť o vystavenie Intra EÚ dokumentu  (DOC)   (uverejnené 25.07.2013)
  • Žiadosť o povolenie na vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov  (DOC)   (uverejnené 30.11.2009)
  • Národný plán fytokontroly na rok 2013   (PDF)
  • Národný plán fytokontroly na rok 2012   (PDF)
  • Metodický pokyn č. 9/2011 - Metodika detekčného prieskumu škodlivých organizmov v roku 2011 (PDF)   (uverejnené 04.04.2011)
  • Metodický pokyn č. 10/2011 - Metodika sústavnej rastlinolekárskej kontroly na rok 2011 (PDF)   (uverejnené 04.04.2011)
Vonkajšia inšpekcia:
  • Požiadavky EÚ na dodatočné vyhlásenie v rastlinolekárskom osvedčení   (DOC)  (uverejnené 14.3.2008)

Sušiarne dreva a súvisiace informácie:
  • FAO  Norma ISPM  No. 15/2002 - Pokyny pre regulovaný obalový materiál z dreva v medzinárodnom obchode - revízia 2009 - anglická verzia   (PDF)   (uverejnené 08.05.2009)
  • FAO  Norma ISPM  No. 15/2002 - slovenská verzia   (PDF)   (uverejnené 29.04.2014)
  • Palety s označením EPAL-EUR a IPPC   (PDF)   (uverejnené 01.07.2008)
  • Zoznam registrovaných výrobcov a certifikovaných sušiarní na výrobu drevného obalového materiálu podľa medzinárodnej normy ISPM č. 15   (PDF)  (aktualizované 2.3.2015)    - NOVÉ
  • Zoznam výrobcov a certifikovaných sušiarní na výrobu drevného obalového materiálu podľa medzinárodnej normy ISPM č. 15, ktorým bola pozastavená alebo zrušená činnosť   (PDF)  (aktualizované 2.3.2015)   - NOVÉ
  • Označovanie obalového materiálu z dreva - informácie pre výrobcov drevených obalových  materiálov a sušiarne dreva   (PDF)  (uverejnené 20.03.2015)    - NOVÉ
  • Oznámenie pre odberateľov drevného obalového materiálu a paliet vyrobených podľa medzinárodnej normy FAO ISPM 15   (PDF)  (uverejnené 20.03.2015)     - NOVÉ
  • Oznámenie pre registrovaných výrobcov drevného obalového materiálu podľa medzinárodnej normy FAO ISPM 15   (PDF)
  • Problematika plesní na obalovom materiáli z dreva určeného pre použitie v medzinárodnom obchode   (PDF)

Informačné letáky vydané odborom ochrany rastlín:
  • ÚKSÚP Odbor ochrany rastlín - Kto sme a čo robíme?   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013)
  • ISPM 15 - Regulácia drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013) 
  • Schválené označenie a ošetrenia drevného obalového materiálu v súlade s ISPM 15   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013)
  • Dovoz a vývoz   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013)
  • Aké rastliny, rastlinné produkty a iné rastlinné predmety si môžete doviezť z dovolenky   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013)
  • POZOR - Neriskujte!   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013)
  • Don´t risk it!   (PDF)   (uverejnené 04.07.2013) 
Články vydané odborom ochrany rastlín:
  • Informácie z rastlinolekárskej oblasti   (PDF)
  • Medzinárodné štandardy pre fytosanitárne opatrenia   (PDF)   (zverejnené 08.05.2009)
  • Schválené označenie a ošetrenia obalového materiálu z dreva v súlade so štandardom pre fytosanitárne opatrenia ISPM 15 (2009)   (PDF)   (zverejnené 08.05.2009)
  • Schválené označenie ("značka") a jeho aplikácia na obalový materiál z dreva v súlade s revidovaným štandardom ISPM 15 (2009)   (PDF)   (zverejnené 08.05.2009)
  • Sprísnenie opatrení na zabránenie šírenia háďatka borovicového z Portugalska   (PDF)   (uverejnené 21.05.2009)
  • Fúzače rodu Anoplophora môžu spôsobiť závažné škody na ovocných aj okrasných drevinách   (PDF)   (uverejnené 06.02.2009)
  • Háďatko borovicové - karanténny škodca ihličnanov   (PDF)   (uverejnené 14.10.2008)
  • Opatrenie proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus v súvislosti s výskytmi v Portugalsku   (PDF)   (uverejnené 14.10.2008)
  • Česká republika - chránená zóna v súvislosti s Grapevine flavescens dorée MLO a požiadavky pre rerpodukčný materiál rastlín viniča pri premiestňovaní na územie Českej republiky   (PDF)   (uverejnené 5.2.2008)
  • Dovoz rastlinného tovaru neobchodného charakteru   (PDF)   (uverejnené 15.8.2007)
  • Fytosanitárne opatrenia Holandska proti zavliekaniu pôvodcu vretenovitosti hľúz zemiaka (Potato spindle tuber viroid - PSTVd) na okrasných rastlinách   (PDF)   (uverejnené 15.8.2007)
  • Nový škodca paliem nosánik Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a opatrenia proti jeho šíreniu   (PDF)   (uverejnené 14.8.2007)
  • Zavlečenie nového škodcu gaštana, Dryocosmus kuriphilus, do Európy a o naliehavých opatreniach, ktoré proti zavlečeniu a šíreniu škodcu prijalo Francúzsko   (PDF)
  • Nový škodlivý organizmus Phytophtora kernoviae v EÚ a fytosanitárne opatrenia USA proti jeho zavlečeniu   (PDF)
  • Prvý výskyt pôvodcu náhleho odumierania dubov v Českej republike   (PDF)
  • Vývoz rastlín a rastlinných produktov do tretích krajín   (PDF)
  • Dovoz rastlinného tovaru z tretích krajín a potvrdzovanie splnenia osobitných požiadaviek v rastlinolekárskom osvedčení   (PDF)