ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_osiva

Odbor osív a sadívŽiadosti a tlačivá:
  • Oznámenie žiadateľa o zámere pestovať geneticky modifikované rastliny   (DOC)   (uverejnené 30.08.2007)
  • Evidenčný list pestovateľa geneticky modifikovaných rastlín   (DOC)   (uverejnené 30.08.2007)
  • Žiadosť o vykonanie vegetačnej skúšky   (DOC)   (aktualizované 02.09.2009)
  • Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu   (DOC)   (aktualizované 20.05.2011)

Zoznamy:
  • Zoznam dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín   (PDF)   (aktualizované 15.04.2013)
  • Zoznam pracovníkov odboru a oddelenia osív a sadív   (PDF)   (uverejnené 03.04.2013)

Informácie:
  • Seminár - Pokyny pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín   (PDF)   (uverejnené 31.01.2014)
  • Zmena číslovania združených dávok   (PDF)   (uverejnené 31.01.2014) 
  • Správa o výkone kontroly kvality osív uvádzaných na trh v malých spotrebiteľských baleniach za rok 2012   (PDF)   (uverejnené 15.01.2013)
  • Výrobca plechových plômb na adjustáciu množiteľského materálu   (PDF)   (uverejnené 21.01.2011)
  • Správa z kontroly balenia, označovania a kvality osív určených na predaj konečnému spotrebiteľovi   (PDF)   (uverejnené 16.06.2009)
  • Správa o kontrole obchodnej siete - osivá zelenín   (PDF)   (aktualizované 06.06.2011)
  • Postup pri uplatňovaní rozhodnutia komisie na uvádzanie na trh osiva, ktoré je v skúškach na registráciu   (PDF)   (uverejnené 07.12.2007)
  • Vzorkovacie vrecká potrebné na úradný odber vzorky osiva bude aj naďalej zabezpečovať
   firma SEMPOL, s.r.o. Trnava
       (uverejnené 04.09.2007)
  • VZORY  NÁVESIEK         (uverejnené 27.02.2012)
   • Náveska na osivo poľných plodín   (PDF)
   • Náveska na sadivo zemiakov s rastlinným pasom   (PDF)
   • Úradná náveska na zmes osiva krmovín   (PDF)
   • Náveska pre viničový množiteľský materiál   (PDF)
   • Náveska pre štandardne (ST) osivo zelenín   (PDF)
   • Náveska pre štandardné osivo zelenín s rastlinným pasom (rajčiak a fazuľa)   (PDF)
   • Náveska pre osivo zelenín s rastlinným pasom v kategórii základné a certifikované (rajčiak a fazuľa)   (PDF)
   • Náveska pre osivo zelenín v kategórii základné a certifikované   (PDF)
   • Náveska na osivo s rastlinným pasom (napr. lucerna, slnečnica)   (PDF)
       
Legislatíva odboru osív a sadív:

                    a) Legislatíva v oblasti osív a sadív:

                Zákony:
  • Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z.
  • Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 
                Nariadenia vlády SR:
  • Nariadenie vlády SR č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z., o registrácii odrôd pestovaných rastlín, v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh, v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín  na trh
  • Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh, v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh, v znení neskorších prepdisov
  • Nariadenie vlády SR č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády SR č. 417/2010 Z. z.
  • Nariadenie vlády SR č. 155/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh.
                nájdete na: www.zbierka.sk

                STN:
  • STN 46 0309 Množiteľský materiál pestovaných rastlín, Odber vzoriek
  • STN 46 0310 Množiteľský materiál pestovaných rastlín, Spoločné ustanovenia
                nájdete na: http://www.sutn.sk/default.aspx?page=9926a918-7782-4b05-8c51-effed971a25

                Vyhlášky:
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364 z 12. júla 2007 o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín   (PDF)
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 69 zo 14. augusta 2007, ktorou sa vykonáva zákon č. 184 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
  •  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 123 z 5. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín   (PDF)

Metodické pokyny k zákonom:

Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z.   
   Vydané v roku 2008:
  • Metodický pokyn č. 7/2008 na hodnotenie množiteľských porastov ovocných drevín   (PDF)
  • Metodický pokyn č. 8/2008 na hodnotenie množiteľských porastov tabaku   (PDF)
  • Metodický pokyn č. 9/2008 na hodnotenie množiteľských porastov zelenín   (PDF)
  • Metodický pokyn č. 11/2008 na vykonávanie vegetačných skúšok   (PDF)
  • Metodický pokyn č. 19/2008 na poverenie vykonávania mechanických rozborov vzoriek z dielov dávok sadiva zemiakov   (PDF)   (uverejnené 27.05.2008)
  • Metodický pokyn č. 21/2008 na odber vzoriek pod úradným dohľadom   (PDF)   (uverejnené 23.06.2008)
  • Metodický pokyn č. 22/2008 na poverovanie skúšobných laboratórií na laboratórne skúšanie osív   (PDF)   (uverejnené 23.06.2008)

  • Vydané v roku 2009:
  • Metodický pokyn č. 9/2009 pre odber vzoriek zemiakového sadiva pre pozberové skleníkové skúšky, testovanie karanténnych bakterióz a poľné vegetačné skúšky z množiteľských porastov zemiakov SR a dovezeného sadiva z tretích krajín   (PDF)  (uverejnené 22.09.2010)

  • Vydané v roku 2010:
  • Metodický pokyn č. 3/2010 Postup pri uplatňovaní rozhodnutia komisie pre uvádzanie na trh osiva odrody, ktorá je v skúškach na registráciu (PDF)
  • Metodický pokyn č. 5/2010 Požiadavky  pre obchodovanie s množiteľským materiálom nie konečne certifikovaným (PDF)
  • Metodický pokyn č. 9/2010 Požiadavky na skladovanie, balenie, označovanie a technické a technologické zariadenie skladov (PDF)

  • Vydané v roku 2011:
  • Metodický pokyn č. 4/2011 na poverenie vykonávania hodnotenia množiteľských porastov poľnohospodárskych plodín   (PDF)

  • Vydané v roku 2012:   (uverejnené 08.03.2012)
  • Metodický pokyn č.1/2012 Hodnotenie množiteľských porastov obilnín, krmovín, olejnín
   a ostatných priadnych rastlín a riep (PDF)
  • Metodický pokyn č. 3/2012 Výroba množiteľského materiálu podľa schém OECD (PDF)
   • Príloha č. 1 (PDF)
  • Metodický pokyn č. 4/2012 Zmesi a ich evidencia (PDF)
  • Metodický pokyn č. 6/2012 pre uvádzanie štandardného osiva a sadeníc zelenín na trh (PDF)
  • Metodický pokyn č. 7/2012 pre hodnotenie množiteľských porastov a dávok sadiva zemiakov (PDF)

  • Vydané v roku 2013:
  • Metodický pokyn č. 1/2013 Prihlasovanie poľných plodín, zelenín, zemiakov a liečivých rastlín na uznávanie v roku 2013 (PDF)
  • Metodický pokyn č. 2/2013 Prihlasovanie množiteľských porastov a porastov výsadbového materiálu ovocných drevín, jahôd a viniča hroznorodého, viniča podpníkového na hodnotenie (PDF)
  • Metodický pokyn č. 3/2013 Podmienky dovozu množiteľského materiálu z krajín mimo Európskej únie (PDF)
  • Metodický pokyn č. 4/2013  Certifikácia osiva podľa pravidiel ISTA (PDF)
  • Metodický pokyn č. 5/2013  na vykonávanie vegetačných skúšok (PDF)   (uverejnené 19.06.2013)
  • Metodický pokyn č. 6/2013  na kontrolu vzorkovacích pomôcok, skladovacej evidencie a skladovaného množiteľského materiálu (PDF)   (uverejnené 19.06.2013)
  • Metodický pokyn č. 7/2013  na odber vzoriek biologického materiálu viniča hroznorodého (PDF)   
  • Metodický pokyn č. 8/2013 na odber vzoriek na vegetačné skúšky s osivom ozimných a jarných druhov poľných plodín (PDF) (uverejnené 14.05.2014)
Zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z.z.
   Vydané v roku 2006:
  • Metodický pokyn č. 1/2006 Výkon zákona NR SR č. 184/2006 Z. z. zo dňa 16.3.2006 o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. (PDF)
  • Metodický pokyn č. 7/2006 Odber vzoriek rastlinného materiálu z okolia pestovania geneticky modifikovaných rastlín pre stanovenie prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov  (PDF)
   Vydané v roku 2014:
  • Metodický pokyn č. 1/2014  Výkon kontroly pestovania geneticky modifikovaných rastlín a odber vzoriek v zmysle zákona č. 184/2006 Z.z. (PDF)   (uverejnené 16.04.2014)
Záväzné predpisy európskych spoločenstiev:
  • Rozhodnutie Rady 2003/17/ES z 16 decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine, v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov
  • Rozhodnutie Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi osív určených na použitie ako krmovina
  • Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17 marca 2004 o povoľovaní nezmazateľného značenia požadovaných údajov na obaloch osiva krmovín
  • Rozhodnutie komisie 2011/180/EÚz 23 marca 2011, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa môže povoľovať uvádzanie na trh malých balení zmesí štandardného osiva rôznych odrôd zeleniny rovnakého druhu
  • Nariadenie Komisie č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín
                Nájdete na: http://eur-lex.europa.eu/
               
Štatistické prehľady:
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2014   (PDF)      (uverejnené 02.09.2014)     - NOVÉ
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2013   (XPS)      (uverejnené 21.10.2013)
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2012   (PDF)      (uverejnené 19.04.2013)
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2011   (PDF)   (uverejnené 05.09.2011) 
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2010   (PDF)   (uverejnené 06.09.2010) 
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2009   (PDF)   (uverejnené 11.08.2009)
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2007   (PDF)   (uverejnené 13.08.2007)
  • Prehľad prihlásených množiteľských plôch v roku 2006   (PDF)
  • Prehľad uznaných množiteľských plôch v roku 2012   (PDF)   (uverejnené 19.04.2013)
  • Prehľad uznaných množiteľských plôch v roku 2010   (PDF)   (uverejnené 29.06.2011)
  • Prehľad uznaných množiteľských plôch v roku 2009   (PDF)   (uverejnené 08.03.2010)
  • Prehľad uznaných množiteľských plôch v roku 2006   (PDF)
  • Ročenka jarín - 2013   (PDF)   (uverejnené 21.07.2014)
  • Ročenka jarín - 2012   (PDF)   (uverejnené 13.09.2013)
  • Ročenka ozimín - 2012   (PDF)   (aktualizované 04.12.2013)
  • Ročenka ovocie a vinič - 2011   (PDF)   (uverejnené 15.04.2013)
  • Ročenka zeleniny - 2011   (PDF)   (uverejnené 16.07.2012)
  • Ročenka jarín - 2011   (PDF)   (uverejnené 16.07.2012)
  • Ročenka ozimín - 2011   (PDF)   (uverejnené 21.12.2011)
  • Ročenka jariny -  2010   (PDF)   (uverejnené 29.06.2011)
  • Ročenka - ovocie 2010   (PDF)   (uverejnené 18.05.2012)
  • Ročenka oziminy - 2010   (PDF)   (uverejnené 11.02.2011)
  • Ročenka jariny -  2009   (PDF)   (uverejnené 07.07.2010)
  • Ročenka - ovocie 2009   (PDF)   (uverejnené 03.05.2010)
  • Ročenka - vinič 2009   (PDF)   (uverejnené 03.05.2010)
  • Ročenka - oziminy 2009   (PDF)   (aktualizované 10.03.2010)
  • Ročenka osív jarín za rok 2008   (PDF)   (uverejnené 23.07.2009)
  • Ročenka 2008 - uznávanie množiteľských porastov   (PDF)   (uverejnené 01.06.2009)
  • Ročenka ovocie 2008   (PDF)   (uverejnené 20.05.2009)
  • Ročenka 2008 pre viničový množiteľský materiál   (PDF)   (uverejnené 06.04.2009)
  • Ročenka osív ozimín za rok 2008   (PDF)   (uverejnené 26.02.2009)
  • Ročenka ovocie 2007   (PDF)   (uverejnené 13.01.2009)
  • Uznané množiteľské plochy poľných plodín, zemiakov a zeleniny 2007   (PDF)   (uverejnené 30.04.2008)
  • Ročenka 2007 pre viničový množiteľský materiál   (XLS)   (uverejnené 30.04.2008)
  • Ročenka osív ozimín za rok 2007   (PDF)   (uverejnené 29.02.2008)
  • Ročenka osív jarín za rok 2007   (PDF)   (uverejnené 22.09.2008)
  • Ročenka osív zelenín za rok 2007   (PDF)   (uverejnené 22.09.2008)
  • Ročenka osív ozimín za rok 2006   (PDF)   (uverejnené 05.01.2007)