ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_vino

Odbor vinohradníctva a vinárstva

Kontakty:
  • Adresy a kontakty odboru vinohradníctva a vinárstva   (PDF)  (aktualizované 10.11.2014)   - NOVÉŽiadosti a tlačivá:
  • Žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku   (DOC)   (uverejnené  11.08.2014)
  • Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití   (DOC)   (aktualizované 15.01.2013)
   • Pokyny   (PDF)
  • Hlásenie o výrobe vína a muštu   (DOC)   (uverejnené  18.12.2009)
   • Pokyny   (PDF)
  • Hlásenie o stave zásob vína a muštu   (DOC)   (uverejnené 23.10.2009)
   • Pokyny   (PDF)
  • Žiadosť o certifikáciu vína   (DOC)   (uverejnené  22.10.2009)
  • Žiadosť o certifikáciu osôb   (DOC)   (uverejnené  09.11.2013)
  • Žiadosť o opakovanie certifikácie osôb   (DOC)   (uverejnené  09.11.2013)
  • Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla   (DOC)   (uverejnené 23.10.2009)
  • Prihláška na osvedčovanie hrozna - prívlastkové   (DOC)   (uverejnené 22.08.2008)
  • Prihláška na osvedčovanie hrozna - Tokaj   (DOC)   (uverejnené 22.08.2008)
  • Žiadosť o registráciu vinára   (DOC)   (uverejnené 21.10.2009)
  • Žiadosť o registráciu obchodníkov a maloobchodníkov s vinárskymi produktmi   (DOC)   (uverejnené 21.10.2009)
  • Žiadosť o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla   (XLS), (PDF)
   • Pokyny na vyplnenie žiadosti   (PDF)
   • Vysvetlivky   (PDF)
  • Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu   (XLS), (PDF)
   • Pokyny na vyplnenie hlásenia   (PDF)
   • Vysvetlivky   (PDF)

Register:

  • Vinohradnícke zemepisné členenie SR   (PDF)  (aktualizované 23.08.2013)
  • Prehľad registrovaných vinohradníckych plôch   (PDF)
  • VINOHRADNÍCKY  REGISTER
   • Odrodová skladba vinohradov v SR   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov vo Východoslovenskej vinohradníckej  oblasti   (XLS)
   • Odrodová skladba vinohradov vo vinohradníckej oblasti Tokaj   (XLS)

Legislatíva:
  • Zákon č. 198/2010 Z.z, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve   (PDF)
  • Zákon č. 395/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení neskorších predpisov   (PDF)
  • Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve - NOVELIZOVANÝ   (PDF)
  • Zákon č. 279/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nekorších predpisov   (PDF)
  • Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - NOVELIZOVANÝ   (PDF)
  • Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   (PDF)
  • Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve   (PDF)
  • Nariadenie vlády SR č. 349/2013 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom   (PDF)
  • Rozhodnutie spoločného výboru EHP č. 190/2012, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 47 (o zrušení technických prekážok v obchodovaní s vínom) k Dohode o EHP   (PDF)  (uverejnené 11.03.2013)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007   (PDF)  (uverejnené 06.03.2014)
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1277/2013, ktorým sa povoľuje zvýšenie najvyšších povolených hodnôt obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2013 v určitých vinohradníckych oblastiach alebo ich častiach   (PDF)  (uverejnené 10.01.2014)
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 753/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov   (PDF)  (uverejnené 23.08.2013)
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy a obchod s tretími krajinami v sektore vinohradníctva a vinárstva   (PDF)  (uverejnené 23.08.2013)
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 565/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 273/2008, (ES) č. 566/2008, (ES) č. 867/2008, (ES) č. 606/2009 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a (EÚ) č. 1333/2011, pokiaľ ide o povinnosť oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a zrušenie nariadenia (ES) č. 491/2007   (PDF)  (uverejnené 15.07.2013)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o predkladanie podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva a obchod s tretími krajinami   (PDF)  (uverejnené 28.03.2013)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 144/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy a obmedzenia, ktoré sa na ne uplatňujú, ako aj nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zaznamenávanie týchto postupov do sprievodných dokumentov k preprave vinárskych výrobkov a do evidencie, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva   (PDF)  (uverejnené 26.02.2013)
  • Vykonávacie rozhodnutie komisie č. 2012/275/EÚ o zaradení odrôd viniča do dodatku IV k Protokolu o označovaní vín etiketami uvedenému v článku 8 ods. 2 dohody medzi ES a USA o obchode s vínom   (PDF)   (uverejnené 05.06.2012)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1185/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov   (PDF)  (uverejnené 11.01.2013)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 579/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov   (PDF)  (uverejnené 11.07.2012)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 568/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o predkladanie podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva   (PDF)  (uverejnené 11.07.2012)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 428/2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov   (PDF)   (uverejnené 05.06.2012)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 314/2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva    (PDF)   (uverejnené 18.04.2012)
  • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia    (PDF)   (uverejnené 18.04.2012)
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 670/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.  607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov    (PDF)   (uverejnené 19.07.2011)
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 53/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia    (PDF)   (uverejnené 03.02.2011)
  • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 772/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore    (PDF)   (uverejnené 10.09.2010)
  • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 401/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu urcitých vinárskych výrobkov    (PDF)   (uverejnené 12.05.2010)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1166/2009, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie Komisie (ES)č. 606/2009, ktorym sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia   (PDF)   (uverejnené 04.12.2009)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 702/2009, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore   (PDF)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisného označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov   (PDF)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú urcité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.479/2009, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia   (PDF)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva   (PDF)
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore   (PDF)

Informácie:
  • Oznam - hlásenia víno a mušt   (PDF)  (uverejnené 27.11.2014)
  • Oznam o konaní senzorických skúšok   (PDF)  (uverejnené 18.3.2015)   - NOVÉ
  • Cenník výkonov na úseku vinohradníctva vinárstva   (PDF)  (uverejnené 06.03.2014)
  • Certifikácia vinárskych produktov – základné pokyny pre žiadateľov   (PDF)  (uverejnené 28.03.2013)
  • Certifikované vinárske produkty   (XLS)  (aktualizované 2.3.2015)   - NOVÉ
  • Zaradenie vín do kategórii   (PDF)  (uverejnené 31.10.2013)
  • Špecifikácia pojmu „neúplné alebo nepresné údaje“ z pohľadu posúdenia podaných hlásení podľa článku 18 Nariadenia komisie (ES) č. 436/2009   (PDF)  (uverejnené 28.03.2013)
  • Základné informácie pre vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov s  vinárskymi produktmi   (PDF)  (uverejnené 28.03.2013)
  • Zoznam registrovaných muštových odrôd    (PDF)  (uverejnené 30.05.2013)